dilluns, 3 de maig de 2021

Continguts 3r trimestre

 Bon dia, 

des del començament del tercer trimestre estem treballant aquests objectius i continguts:

Àrea: Matemàtiques

CONTINGUTS TERCER TRIMESTRE


1.      Nombres.

a.       Expressar quantes desenes i quantes unitats hi ha en un grup d’objectes.

b.      Llegir, escriure (numèricament i amb lletra) i representar desenes i unitats: els nombres fins al 99: ordre, valor i grafia/direccionalitat. 

c.       Aproximar a les desenes nombres de dues xifres amb la recta numèrica (nombres fins al 99).

d.      Ordenar i comparar nombres de dues xifres. De major a menor, de menor a major o igual (nombres fins al 99).

e.       Escriure l’anterior i posterior a un nombre donat (nombres fins al 99).


2.      Processos. 

a.                  Resoldre operacions de càlcul mental.

b.                  Comprendre el procés d’afegir, reunir, o ajuntar objectes de dos grups, aplicant-hi els signes més, menys, i igual.

c.                  Desenvolupar estratègies per resolució de problemes.

d.                 Realitzar sumes en vertical de tres sumands d’una xifra.

e.                  Realitzar sumes i restes en vertical de dos sumands dues xifres.

f.                   Realitzar sumes en vertical de dos sumands dues xifres portant-ne.


3.      Geometria.

a.                  Identificar i representar figures planes: cercle, triangle, quadrat, rectangle i rombe.

b.                  Identificar els costats i els vèrtex.


4.      Mesura.

a.                  Mesurar longituds i realitzar estimacions amb unitats naturals de mesura: pam, pas i peu.

b.                  Comprendre i realitzar comparacions sobre el major o el menor pes dels objectes (kg)

c.                  Lectura d’hores en punt i mitja hora en rellotges analògics.

d.                  Les monedes i els bitllets.

e.                  Reconeixement i dibuix de línies obertes i tancades;  rectes i corbes.


5.      Estadística i probabilitat.

f.                   Recollir informació sobre situacions properes, organitzar-la en quadres de doble entrada e interpretar-lo .

g.                  Reconeixement de gràfic de barres.

h.                  Reconeixement de successos probables, improbables, impossibles i segurs.

 


Àrea: Català.

CONTINGUTS TERCER TRIMESTRE


  1. Expressió oral.

a.       Participar en situacions comunicatives mirant els ulls.

b.      Respectar les normes de comunicació en qualsevol context: torn de paraula, atenció al que diu l’interlocutor, …

c.       Expressar experiències pròpies, ajuntant o extreure les idees principals: paraules claus que ens ajuda a imaginar el context.

d.      Reforçar i ampliar vocabulari relacionat amb les temes de naturals i socials.

e.       Utilitzar el préstec de contes de l’aula per fer petites ressenyes orals.


2.                  Expressió escrita. 

a.                  Conèixer les lletres que formen l’abecedari i escriure-les amb una correcta direccionalitat del traç.

b.                  Les vocals i les consonants: L, M, S, P, T, B, N, D, C, K, QU, H, F, V, G, J, R, X, W, Z.

c.                  Dígrafs: LL, NY, RR.

d.                 Llegeix síl·labes travades (tr,gr,dr,cr,fr,pr,tx,tj,tg,ig,ix) i simfons.  (bl,gl,cl,pl,fl).

e.                  Paraules amb : -mp,   -mb. 

f.                   Iniciació a la identificació de la :–ca, -co, -cu, -que, -qui; –r /-rr , -s /-ss; b /-v, – ny, -h , -x , -ix; –g / - j / -gu.

g.                  Relacionar les lletres majúscules amb les minúscules corresponents.

h.                  Separar correctament les paraules dins una oració.

i.                    Formar oracions en sentit complet.

j.                    Iniciar l’escriptura en minúscula de les lletres treballades i en les pròpies produccions.

k.                  Introduir l’ús de la majúscula en els noms propis dels seus companys.

l.                    Identificar els noms masculins i femenins.

m.                Introduir l’ús de l’article singular EL/LA.

n.                  Participar en jocs lingüístics motivadors que contribueixin al desenvolupament de la comprensió lectora (mots encreuats, sopes de lletres, jeroglífics, cal·ligrames, etc.)

o.                  Utilitzar el punt com a final d’una producció escrita.3.                  Comprensió oral

a.                  Captar el sentit de les expressions orals.

b.                  Escoltar atentament els textos presentats i extreure alguna idea principal.

c.                  Realitzar un dibuix seguint instruccions orals.

d.                 Conèixer textos propis de la tradició literària popular: textos de tradició oral (llegendes, rondalles, cançons populars, contes, etc). Textos de gènere narratiu (contes). Textos d’altres gèneres (teatre, poesia) adequats als interessos infantils.4.                  Comprensió escrita

a.                  Identificar les consonants com a lletres pròpies.

b.                  Comprendre contingut de la lectura i resoldre les activitats de comprensió plantejades.

c.                  Pla lector: iniciar-se en el préstec d’aula.

 

Àrea: Castellà.

CONTINGUTS TERCER TRIMESTRE

Expresión oral.

a.       Narrar situaciones vividas y significativas para ellos.

b.      Memorizar algún texto breve.

c.       Contar con sus palabras un pequeño resumen del cuento que han trabajado en casa.

d.      Crear textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con una intención comunicativa (carteles publicitarios, cómics, etc).

e.       Reconocer los tiempos verbales (presente pasado y futuro).

f.       Crear y expresar una pequeña historia.

                                                                                                                    Expresión escrita. 

 .                    Trabajar la escritura libre con letra de imprenta o mayúscula.

a.                  Realizar dictados cortos con letra de imprenta o mayúscula.

b.                  Hacer pequeños dictados de la pizarra: fecha, agenda, …

c.                  Elaborar pequeñas frases a partir de una imagen, a partir de juegos o a partir de una palabra.

d.                 Conocer la letra Ñ.

e.                  Conocer las letras que forman el abecedario y escribirlas con una correcta direccionalidad del trazo.

f.                   Las vocales y las consonantes: L, M, S, P, T, B, N, D, C, K, QU, H, F, V, G, J, R, X, W, Z.

g.                  Dígrafos: LL, RR.

h.                  Lee sílabas trabadas y sinfones. (Con tr,gr,dr,cr,fr,pr,tx,tj,tg,ig,sale) (Con bl,gl,cl,pl,fl).

i.                    Palabras con : -mp, -mb.

                                                                                                                             Comprensió oral

 .                    Realizar un dibujo siguiendo instrucciones generales.

a.                  Responder a preguntas sencillas sobre un audio o vídeo (juego “kahoot”).

b.                  Reconocer los tiempos verbales (presente pasado y futuro).                                                                        Comprensión escrita

a.                  Responder preguntas relacionadas con un texto breve.

b.                  Leer y comprender palabras y frases sencillas.

c.                  Identificación de la idea principal de un texto.

d.                 Interpretar el valor del título y las imágenes.Àrea: Naturals

CONTINGUTS TERCER TRIMESTRE
  1. Màquines i eines senzilles de la vida quotidiana i utilitat que tenen.

a.       Identificar diferents tipus de màquines i eines senzilles.

b.      Conèixer alguns invents: roda, engranatge, fre, etc.

c.       Apreciar alguns beneficis i riscs de les tecnologies i dels seus productes.

d.      Valorar la influència del desenvolupament tecnològic en les condicions de vida i de feina.

e.       Conèixer alguns recursos al seu abast proporcionats per les tecnologies de la informació per comunicar-se.2.                  Matèria i energia

a.                  Experimentació i identificació de diferents tipus de material: pedra, metall, llana, cotó, cuir, fusta, marbre, plàstic, vidre..

b.                  Experimentam amb l’energia.

c.                  Observació d’alguns fenòmens físics observables: pes, massa i volum.

 

Àrea: Socials

CONTINGUTS TERCER TRIMESTRE
  1. L’Univers i el sistema solar: el Sol i els planetes.

a.       Conèixer el Sol i els planetes del Sistema Solar.

b.      Conèixer el planeta Terra i el seu satèl·lit: la Lluna.

c.       Representar la Terra: les estacions de l’any, el dia i la nit.

 

 En el cas de que algun objectiu o contingut no quedi assolit o no de temps a veure'ls, quedarà pendent pel curs de segon.


Una abraçada ben gran,

Olivia.


Cap comentari:

Publica un comentari